Вчителям

Освітня програма

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Освітня програма розроблена закладом загальної середньої освіти на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін. Педагогічний колектив керується вимогами нормативної бази, що визначає обов’язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів  за відповідною освітньою програмою на 2023-2024 н.р.

Структурно освітня програма школи є наскрізною, розробленою для декількох рівнів освіти (початкової, базової середньої та профільної освіти). Програма кожного рівня навчання у спрощеному вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх програм, а також опис технологій їхньої реалізації. Таким чином, вона визначає єдність взаємопов’язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних їм освітніх технологій, що визначають зміст освіти, спрямованих на досягнення прогнозованого результату діяльності закладу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентризму і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Освітня програма передбачає:

 • забезпечення повноти, систематичності та усвідомленості знань, їх міцності та дієвості, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно- ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей дітей.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації у Топорівському ліцеї єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

Освітня програма розроблена на виконання:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

крім того:

І ступеня (початкова освіта):

 • КОНЦЕПЦІЇ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова школа” на період до 2029 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»);
 • Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 (із змінами, внесеними згідно з              Постановами     КМ України № 688 від 07.2019 № 898 від 30.09.2020).
 • Для 1 класу – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко Я.О. (наказ                     МОН України від 08.2022 № 743-22);
 • для 2 класу – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б. (наказ                     МОН України від 10.2019 № 1272);
 • для 3-4 класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б. (наказ                                             МОН України від 10.2019 № 1273).

ІІ ступеня (базова середня освіта):

5 клас (адаптаційний цикл базової середньої освіти):

 • наказу МОН України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Державного стандарту базової освіти ( класи) постанова КМУ від 30.09.2020 №898;

7, 8, 9 класи:

 • наказу МОН України від 04.2018 №405 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня” (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, таблиця 1).
 • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (6-11 класи) постанова КМУ від 23.11.2011 №1392;
 • листа Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році».

ІІІ ступеня (повна загальна середня освіта):

10, 11 класи:

 • наказу МОН України від 04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464) “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, таблиця 2).

2.                                                                 ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА  ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Загальну середню освіту можуть здобувати особи, які завершили здобуття базової середньої освіти. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти за інших умов.

3.   ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

    Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2023-2024 навчальний рік становить:

 • для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;
 • для учнів 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;
 • для учнів 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;
 • для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік;
 • для учнів 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік;
 • для учнів 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік;
 • для учнів 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік;
 • для учнів 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,
 • для учнів 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік;
 • для учнів 10-х класів – 1330 год/навчальний рік;
 • для учнів 11-х класів – 1330 год/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1-х 2-х- 4-х класів (додаток 1), для 5-6 (додаток 2), 7-9 класів (додаток 3), для 10-го і 11-го класів (додаток 4).

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

5-6 клас НУШ

–                     Мовно-літературна

–                    Математична

–                    Природнича

–                    Соціальна і здоров’язбережувальна

–                    Громадянська та історична

–                    Технологічна

–                    Інформатична

–                    Мистецька

–                     Фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Естетична культура
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не                   включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

Навчальні плани для 10 -11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Години варіативної складової розподіляються на:

 • на додаткові предмети;
 • індивідуальні заняття та консультації;
 • на поглиблене вивчення предметів,
 • введення курсів за вибором, факультативів.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Загальні засади

Форма власності: комунальна.

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний.  Мова навчання: українська.

Структура 2023 – 2024 навчального року

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  І семестр – 1 вересня – 30 грудня 2023 року,

ІІ семестр – 15 січня – 31 травня 2024 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні – 31.10.2023 – 06.11.2023 (початок занять 07.11.2023 )

зимові – 31.12.2023 – 15.01.2024 (початок занять 16.01.2024)

весняні – 27.03.2024 – 02.04.2024 (початок занять 03.04.2024).

Навчальні екскурсії для учнів 1- 4 класів та навчальна практика для учнів 5 – 8, 10 класів у 2023 – 2024 навчальному році згідно рішення педради від 31.08.2023 (протокол №1) проводитися упродовж навчального року не будуть.

Початок занять – о 8.30 год.

Тривалість уроків у початковій та основній школах – відповідно до статті 16 закону України «Про повну загальну середню освіту»:

 • у 1-х класах – 35 хвилин,
 • у 2-4-х – 40 хвилин,

–   у 5-11-х – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками (відповідно до розділу V пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020) встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: малих перерв тривалістю 10 хвилин, великих – тривалістю 20 хвилин (після другого і четвертого уроків).

Факультативні заняття і курси за вибором проводяться в період основних занять із обов’язковою перервою за затвердженим розкладом.

У 2023 – 2024 навчальному році у закладі освіти сформовано 12 класів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Середня наповнюваність:

1 – 4 класів – 17,3 учня

5 – 9 класів – 17,3 учень

10 – 11 класів – 14,5.

По ліцею – 16,8 учень.

Мережа класів та контингент учнів

 

Клас Всього учнів Хлопчиків Дівчаток
1. 1 13
2. 2 14 10 4
3. 3 22
4. 4 19 11 8
5. 5 24
6. 6 13
7. 7 13 4 9
8. 8 23 11 12
9. 9-А 16 6 10
10. 9-Б 15 5 10
11. 10 15 6 9
12. 11 14 4 10
         
Всього 12 202    

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1- 4).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2023 № 1/01-13) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

Клас Модулі
5 Дитяча легка атлетика. Панна. Рухливі ігри. Гімнастика. Баскетбол. Городки. Футзал. Баскетбол 3*3. Регбі. Волейбол. Гандбол. Теніс настільний
6 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Настільний теніс, Гімнастика
7 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Настільний теніс. Гімнастика
8 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Настільний теніс
9 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Настільний теніс
10 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Пляжний волейбол
11 Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Пляжний волейбол

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами): при вивченні предметів мовно-літературної освітньої галузі – інформатики – у 2 – 10 класах (6 год ).

З урахуванням особливостей закладу освіти та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти варіативною частиною передбачено виділити додаткові години на:

 • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної

складової:       географія – 0,5 год у 9 – их, 10 – му класах;

 • укр. мова – 1 год у 10, 11 класах.
 • англійська мова – 1 год у 10 класі.
 • математика – по 0,5 годині у 2, у 10 – 1 година.

З метою забезпечення реалізації якісної підготовки учнів у варіативній частині також передбачені години на вивчення:

додаткових предметів:

 курсів за вибором:

 • « Основи християнської етики » – по1 годині у 1 – 11 класах;
 • « Креслення – 8, 9 клас».

факультативів:

 • «Етика та етикет» – по 1 годині у 7, 11 класах;
 • « Психологія життєвого успіху » – 1 година у 10 класі;
 • « Стилістика української мови » – 1 год.

Навчальне навантаження на учня у всіх класах витримано в межах норми.

Додаток 1

до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом Шияна Р. Б., затвердженої Колегією

МОН України від 23.02.2018 (наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22

Навчальний план для 1 -2 класів

 

Навчальні предмети Кількість годин на

тиждень у класах

Разом
1 2
Українська мова 7 5 10
Іноземна (англійська) мова 2 3 5
Математика 4 3+1 6+2
Я досліджую світ (7 год.)

 

Розподіл за галузями:

мовно-літературна 2 2 4
Математична 1 1 2
природнича 2 2 4
технологічна 1 1 2
соціальна 0,5 0,5 1
здоров’язбережувальна
громадянська 0,5 0,5 1
історична
інформатика 1/1 1/1
Мистецтво

(музичне мистецтво+образотворче мистецтво)

2 2 4
Фізична культура 3 3 6
Усього 19+3 21/1+3 40/1+6
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення

індивідуальних консультацій та групових занять (математика)

1 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20 22 42
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23 25 48

Додаток 2

до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої Колегією МОН України 23.02.2018 (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273)

Навчальний план для 3-4 класів

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 4 Разом
Українська мова 5 5 10
Іноземна (англійська) мова 3 3 6
Математика 4 4 8
Я досліджую світ мовно-літературна 2 2 4
(7 год.)
математична 1 1 2
Розподіл за природнича 1 1 2
галузями: технологічна 1 1 2
соціальна  

1

1 2
здоров’язбережувальна
громадянська
1 1 2
історична
Інформатика 1/1 1/1
Мистецтво

(музичне мистецтво+образотворче мистецтво)

2 2 4
Фізична культура 3 3 6
Усього 22/1+3 22/1+3  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій та групових занять (хореографія)

1 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

23 23 46
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з

бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26 26 52

Додаток 3

до Типової освітньої програми

для 5-9 класів закладів загальної

середньої освіти

(наказ МОН України №235 від 19.05.2023)

Навчальний план для 5-6 класу

Освітні                       галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6
Мовно-літературна Українська мова           4 4
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5
Іноземна мова (англ. мова) 3,5 3,5
Математична Математика 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу»/Інтегрований курс «Довкілля»

Географія

2

2

2

Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1 1
Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси морального спрямування*до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 0,5 0,5
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти

Історія України

Всесвітня історія

1

2

 Інформатична Інформатика 1,5/1,5 1,5/1,5
 Технологічна Технології 2 2
  Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво»

До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Кількість годин на вивчення окремих предметів визначає заклад освіти

2 2
Фізична культура Фізична культура       3 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура)    26+3 29+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження            28 31
Всього (без фізичної  культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3

 

 

 

 

 

 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9 Разом
Мови і літератури Українська мова 2,5 2 2  
Українська література 2 2 2  
Іноземна мова (англ. мова) 3 3 3  
Зарубіжна література 2 2 2  
Історія України 1 1,5 1,5  
Всесвітня історія 1 1 1  
Основи правознавства 1  
Мистецтво Мистецтво 1 1  
Музичне мистецтво 1  
Образотворче мистецтво 1  
Математика Математика  
Алгебра 2 2 2  
Геометрія 2 2 2  
Природо- знавство Природознавство  
Біологія 2 2 2  
Географія 2 2 1,5  
Фізика 2 2 3  
Хімія 1,5+0,

5

2 2  
Технології Трудове навчання 1 1 1  
Інформатика 1/1 2/2 2/2  
Здоров’я і фізкультура Основи здоров’я 1 1 1  
Фізична культура 3 3 3  
Разом    
Додатковий час на предмети,

факультативи, індивідуальні заняття та консультації (використано). З них:

     
предмети:
російська мова хімія 1 1
0,5
факультативи:

«Цифрова і медіаграмотність»

«Права дитини у вільній країні»

Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29,5+3 28,5+3    

Додаток 4

до освітньої програми ІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми

(наказ МОН України від 20.04.2018 №405)

Навчальний план для 6-9 класів

 

Додаток 5

до освітньої програми ІІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми

(наказ МОН України від 20.04.2018 №408

(в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493) Навчальний план для 10, 11 класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

Разом
10 11
Базові предмети 27 26 53
Українська мова 2+2 2+2 4+4
Українська література 2 2 4
Зарубіжна література 1 1 2
Іноземна мова (англійська мова) 2+1 2+1 4+2
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Громадянська освіта 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу

та геометрія)

3+1 3+1 6+2
Біологія і екологія 2 2 4
Географія 1,5 1 2,5
Фізика і астрономія 3 4 7
Хімія 1,5 2 3,5+0,5
Фізична культура 3 3 6
Захист України 1,5/1,5 1,5/1,5 3/3
Вибірково-обов’язкові предмети ( 3 год.) Інформатика 1,5/1,5 1,5/1,5 3/3
Мистецтво 1,5 1,5 3
Разом 30/3+4,5 29/3+4 59/6+8,5
Додаткові години (використано):

на профільні предмети, окремі базові предмети:

українська мова англійська мова математика хімія

спецкурси,     факультативи,   курси та індивідуальні заняття:

«Здоров’я і безпека життя людини»;

 

5,5

2

1

1

 

 

1

 

4

2

1

1

 

9,5

4

2

2

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 66
Всього використано 35,5/3 33/3 68,5/6
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 72

5.  ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

 І ступінь

1 клас
Предмет Програма
Українська мова Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна (1 – 2класи). Видавництво Київ. ТД «Освіта – Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 № 1272
Математика
Англійська мова
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура
2 клас
Українська мова Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна (1 – 2класи). Видавництво Київ. ТД «Освіта – Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 № 1272
Математика
Англійська мова
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура
Я        досліджую     світ (інформатика)
3 клас
Українська мова Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна 3 – 4 класи. Видавництво Київ. ТД «Освіта – Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 № 1273
Математика
Англійська мова
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура
Інформатика
4 клас
        Українська мова Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна 3 – 4 класи. Видавництво Київ. ТД «Освіта – Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 № 1273
Математика
Англійська мова
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура
Інформатика

ІІ ступінь

5 клас
Предмет Програма
Українська мова https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2023-roku
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англ. мова)
Математика
Інтегрований курс «Пізнаємо природу»/Інтегрований курс «Довкілля»
Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»
Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси морального спрямування*
Вступ до історії України та громадянської освіти
Інформатика
Технології
Інтегрований курс «Мистецтво»
  6 клас
Українська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5- 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2023-roku

 

Українська література

 
Математика
Зарубіжна література
Англійська мова
Біологія
Географія
Історія
Трудове навчання
            Основи здоров’я
Інформатика
Фізична культура
Мистецтво
7 клас
Українська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5- 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
 

Українська література

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Алгебра Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних   закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Зарубіжна література. 5 – 9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.) – (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)
Біологія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Географія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Фізика Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Історія України Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Історія України. 5–9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)

Всесвітня історія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». (наказ МОН від 07.06.2017 №804)

Трудове навчання Програма          для    загальноосвітніх    навчальних    закладів                           «Трудове навчання. 5 – 9 класи». ( наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Основи здоров’я Навчальна         програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів.

«Основи здоров’я. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017

№804)

Інформатика Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Інформатика. 5–9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Фізична культура Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори ТимчикМ.В., Алексєйчук Є.Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Мистецтво Навчальна         програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів.

«Мистецтво. 5 – 9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

8 клас
Українська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5- 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804).

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. Наказ МОН України 17.07.2013 №983.

 

Українська література

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

            Алгебра Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних   закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Зарубіжна література. 5 – 9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.) – (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)
Біологія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Географія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Фізика Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Історія України Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Історія України. 5–9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)

Всесвітня історія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». (наказ МОН від 07.06.2017 №804)

Трудове навчання Програма           для    загальноосвітніх    навчальних    закладів                           «Трудове навчання. 5 – 9 класи». ( наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Основи здоров’я Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів.

«Основи здоров’я. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017

№804)

Інформатика Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Інформатика. 5–9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Фізична культура Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                             закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори Тимчик М.В., Алексєйчук Є.Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Мистецтво Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів.

«Мистецтво. 5 – 9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

9 клас
Українська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5- 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804).
 

Українська література

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Алгебра Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ  МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія Навчальна   програма   для             загальноосвітніх навчальних   закладів

«Математика. 5 – 9 класи» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Зарубіжна література. 5 – 9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.) – (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)
Біологія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Географія Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Фізика Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Історія України Навчальна          програма    для    загальноосвітніх    навчальних                            закладів

«Історія України. 5–9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)

            Всесвітня історія Навчальна             програма    для    загальноосвітніх    навчальних                               закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». (наказ МОН від 07.06.2017 №804)

Правознавство Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автю Ремех Т.О., Пометун О.І.) (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Трудове навчання Програма             для    загальноосвітніх    навчальних    закладів                              «Трудове навчання. 5–9 класи». ( наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)
Основи здоров’я Навчальна             програма    для    загальноосвітніх    навчальних                               закладів.

«Основи здоров’я. 5 – 9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017

№804)

Інформатика Навчальна             програма    для    загальноосвітніх    навчальних                               закладів

«Інформатика. 5–9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Фізична культура Навчальна             програма    для    загальноосвітніх    навчальних                               закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори ТимчикМ.В., Алексєйчук Є.Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Мистецтво Навчальна             програма    для    загальноосвітніх    навчальних                               закладів.

«Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН                                                                                                          України від 07.06.2017 № 804)

 

 

ІІІ ступінь

Предмет Програма
10 клас
Українська мова Навчальна програма «Українська мова (рівень стандарту).10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Українська література Навчальна програма «Українська література (рівень стандарту).10 –11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Алгебра Навчальна        програма    «Математика    (рівень    стандарту,                           профільний  рівень). 10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
Геометрія Навчальна        програма    «Математика    (рівень    стандарту,                           профільний  рівень). 10–11 класи» ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
Зарубіжна література Навчальна програма «Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
            Англійська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Біологія Навчальна програма для закладів середньої освіти «Біологія і екологія.

10 – 11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень.»                                                                                                         (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Географія Навчальна програма         «Географія. 10 – 11 класи». Рівень стандарту. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Хімія Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Хімія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Фізика Навчальна програма «Фізика 10 – 11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Локтєва В.М..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
Астрономія Навчальна програма «Астрономія 10 – 11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Яцківа Я.Я.. (наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
Історія України Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи» (наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)
Всесвітня історія Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи»

(наказ МОН України від 23.11.2017 № 1407)

Громадянська освіта Навчальна програма «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень

стандарту)» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Мистецтво Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої

освіти «Мистецтво.10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Захист України Навчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Інформатика Навчальна програма «Інформатика (рівень стандарту). 10 – 11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Фізична культура Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10 – 11 класи» (рівень стандарту) (автори М. В. Тимчик, Є.Ю.Алексєйчук) (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
11 клас
Українська мова Навчальна програма «Українська мова (рівень стандарту).10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Українська література Навчальна програма «Українська література (рівень стандарту).10 –11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
            Алгебра Навчальна         програма    «Математика    (рівень    стандарту,                           профільний рівень). 10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
Геометрія Навчальна         програма    «Математика    (рівень    стандарту,                           профільний рівень). 10–11 класи» ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).
Зарубіжна література Навчальна програма «Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Англійська мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Біологія Навчальна програма для закладів середньої освіти «Біологія і екологія.

10 – 11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень.»                                                                                                         (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Географія Навчальна програма          «Географія. 10 – 11 класи». Рівень стандарту. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Хімія Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Хімія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Фізика Навчальна програма «Фізика 10 – 11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Локтєва В.М..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
Астрономія Навчальна програма «Астрономія 10 – 11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Яцківа Я.Я..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
Історія України Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи» (наказ МОН України від 21.02.2019 № 236)
Всесвітня історія Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи»

(наказ МОН України від 23.11.2017 № 1407)

Мистецтво Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої

освіти «Мистецтво.10–11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Захист України Навчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Інформатика Навчальна програма «Інформатика (рівень стандарту). 10 – 11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
Фізична культура Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10 – 11 класи» (рівень стандарту) (автори М. В. Тимчик,

Є.Ю.Алексєйчук) (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

 

 № з\п Назва курсу Науково-методичне забезпечення (програма)
1 «Права дитини у вільній країні»  

Навчальна програма варіативного курсу «Права дитини у вільній країні». Автори Левчишена О.М., Майорський В.В.. Лист ІМЗО від 02.07.2018 № 22.1/12-Г-472

2 «Цифрова та медіаграмотність»  

Навчальна програма курсу за вибором «Цифрова та медіа грамотність». Автори Саражинська М.А., Якуба С.Ю.. Лист ІМЗО від 29.03.2018 №22.1/12-Г-184

3. «Здоров’я і безпека життя людини» Навчальна програма курсу за вибором «Здоров’я і безпека життя людини. 10 – 11 класи» для закладів загальної

середньої освіти. Лист ІМЗО від 19.12.2019 №22.1/12-Г- 1186.

 

 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • урок формування компетентностей;
 • урок розвитку компетентностей;
 • урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • урок корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки- семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, уроки- «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх послідовність, взаємозв’язки між ними. Характер елементів структури визначається завданнями, які слід постійно вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш оптимальним шляхом досягти тієї чи іншої дидактичної, розвиваючої та виховної мети уроку. Визначення і послідовність цих завдань залежать від логіки і закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань відрізняється від логіки формування навичок і вмінь, а тому і різниться структура уроків відповідних типів. Кожний тип уроку має свою структуру. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарт та окремих предметів протягом навчального року. Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних

результатів, зазначених у програмі.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проекти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу (закладів) освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

7.  ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-об’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

При виконанні обов’язкового виду роботи учителі мають розробленні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН. Інформація про критерії оцінювання доноситься до учнів у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі, на шкільному сайті у розділі «Навчально – виховна робота/Критерії оцінювання здобувачів освіти».

Упродовж навчання в 1-4 класах здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти 1 – 4 класів виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педагогічної ради

(протокол від 31.08.2023 №1/01-13).

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів освіти початкової освіти (додаток 1 наказу МОН України від 13.07.2021 № 813). Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно, має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. Результати формувального оцінювання виражаються вербальною оцінкою учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. При цьому учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні. Оцінювальне судження вчителя слугує зразком для наступних оцінювальних суджень учнів під час само оцінювання і взаємооцінювання. У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу протягом навчального року рекомендується проводити тематичні діагностувальні роботи. Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання фіксуються у зошитах для тематичних діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того предмета вивчення, на якому виконували роботу, повідомляючи учням та їхнім батькам.

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік. Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть бути результати виконання тематичних діагносту вальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання. Підсумкова оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання. Підсумкова (річна) оцінка фіксується у класному журналі та свідоцтвах досягнень учнів.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.