Вчителям

 

СХВАЛЕНО                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення педагогічної ради                                                     наказ № 19

протокол від  № 8/01-13

від 28.05.2021                                                                          від 28.05.2021

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ТОПОРІВСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

2021

 1. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма закладу розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1,2,3-х класів), від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 4-го класу), від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-9-х класів, 10-11-х класів) «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 р. № 407, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 р. №405, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 р. №408 .

Освітня програма  визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • форми організації освітнього процес;
 • інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:
 • освітні галузі та навчальні програми;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

– дитиноцентрованості і природовідповідності;

– узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

– науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

– наступності і перспективності навчання;

– взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

– логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

– можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

– творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

– адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу.

 1. Загальний обсяг навчального навантаження.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-3-х класів складає 2205 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів для учнів для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

За рівнями освіти та відповідними Державними стандартами у вигляді таблиць.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
  І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
1 Спілкування державною мовою Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
3 Математична компетентність Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

 Обізнаність і самовираження у сфері культури Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 1. Навчання за наскрізними лініями

реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Наскрізна лінія Коротка характеристика
І ступінь ІІ-ІІІ ступенів
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека   Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність  Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Окремі лінії (вказати які) реалізуються через предмети (наприклад Підприємливість і фінансова грамотність через предмет Фінансова грамотність).

 1. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

–      формування компетентностей;

–      розвитку компетентностей;

–      перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

–      корекції основних компетентностей;

–      комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:

–      початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»);

–      базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року;

–      профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року;

–      особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

 1. Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

 

9.Навчальні програми  (повний перелік навчальних програм, за якими по ступенях працює заклад:

1 Навчальні програми Нової української школи11.04.2018

2 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня20.04.2018

3 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня20.04.2018

4 Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня20.04.2018

1

НУШ: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЗСО, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна 01.03.2018

32

ІНОЗЕМНІ МОВИ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

38

МАТЕМАТИКА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

40

ІНФОРМАТИКА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

43

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА (інтегрований курс). Програма для 10-х класів ЗНЗ23.10.2017

45

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

47

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

49

«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

52

ГЕОГРАФІЯ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

54

ХІМІЯ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

56

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

58

УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

71

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

72

ТЕХНОЛОГІЇ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

75

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

76

ПРАВОЗНАВСТВО (профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

78

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ23.10.2017

103

ІНОЗЕМНІ МОВИ. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

104

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

105

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

106

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

107

МИСТЕЦТВО. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

108

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

109

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

110

Я У СВІТІ. Програма для 3-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

111

ПРИРОДОЗНАВСТВО. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

112

ІНФОРМАТИКА. Програма для 2-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

113

МАТЕМАТИКА. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

114

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ. Програма для 2-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

115

УКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ02.08.2017

142

БІОЛОГІЯ. Навчальна програма для 6-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

143

ІНОЗЕМНІ МОВИ. Навчальна програма для 5-9-х класів12.06.2017

144

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

145

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

146

ПРИРОДОЗНАВСТВО. Програма для 5-го класу ЗНЗ12.06.2017

147

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

148

УКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

149

ХІМІЯ. Програма для 7-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

150

МИСТЕЦТВО. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

151

ІНФОРМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

152

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

153

МАТЕМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

154

ГЕОГРАФІЯ. Програма для 6-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

155

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

156

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

157

ФIЗИКА. Навчальна програма для 7-9-х класів ЗНЗ12.06.2017

158

Навчальні програми для початкової школи (1-4 класи)11.08.2016

159

Навчальні програми для основної школи (5-9 класи, новий стандарт)14.07.2014

 

 1. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти (окреме положення):
 1. Загальні положення

 (завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти):

 

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

2.Принципи забезпечення якості:

 

– визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти (політика щодо забезпечення якості):

–  системності;

–  об’єктивності;

– безперервності;

– перспективності;

– гуманістичної спрямованості;

– відкритості;

– оперативності.

3.Процедури забезпечення якості:

 

–  розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм;

–  забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів світи;

– щорічне оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

–  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (інформаційний менеджмент);

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та інші види діяльності закладу;

– інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

 1. Об’єкти моніторингу якості загальної середньої освіти :

–   зміст освіти;

–      рівень сформованості компетентностей (навчальних досягнень учнів;

–      рівень соціалізації здобувачів освіти;

–      засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей;

–      умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати.

 1. Оцінювання здобувачів освіти

–  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 р. №1009.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу.

Критерії   базової та повної загальної середньої освіти реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р.  № 329, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 11 травня 2011 р. За № 566/19304.

 1. Компоненти система внутрішнього забезпечення якості:

 – виконання  навчальних планів та освітньої програми (контроль за виконанням),

– кадрове забезпечення освітньої діяльності (створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників);

– навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (оновлення методичної бази освітньої діяльності);

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

– матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

– якість проведення навчальних занять;

– моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), якості знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

– моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

– академічна доброчесність (окреме положення).

 1. Навчальний план: пояснювальна записка детальна по варіативній складовій

(або загальний, або по ступенях)