Наказ про підсумки виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2021-2022 навчвльного року

 

Н А К А З

25.05.2022                                                                                                            №13/01-04

Про підсумки

виконання навчальних програм

у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

З метою організованого завершення ІІ семестру 2021/2022 навчального року, згідно з планом роботи ліцею на 2021/2022 н.р. адміністрацією закладу було проаналізовано виконання навчальних планів і програм у 1-11 класах за ІІ семестр 2021/2022 н.р.

Перевірено:

 1. Кількість годин відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.
 2. Фактична кількість використаних годин:
 • використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;
 • відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;
 • послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.
 1. Виконання вчителями вимог навчальних програм:
 • кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком; творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання;
 • розподіл навчального матеріалу;
 • оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

Викладання навчальних предметів здійснювалося згідно навчального плану, складеного відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів з питань розвитку системи загальної середньої освіти та освітніх програм  для 1-11 класів.

Внаслідок перевірки було встановлено, що педагогічні працівники в своїй роботі керуються державними навчальними програмами на поточний навчальний рік, методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання навчальних предметів у 2021/2022 н.р., наказом МОН України від 01.04.2022 р. № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року», Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 (12-х) класів (Наказ МОН від 03.06.2008 № 496), Інструкцією щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04. 2015 № 412).

Робочі навчальні плани на 2021/2022 навчальний рік складені:

 • 1-4 класи за типовим навчальним планом,розробленого на основі Типової освітньої програмипочаткової освіти, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б.
 • 5-9 класи за типовим навчальним планом, розробленим на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 року №405.
 • 10-11 класи за типовим навчальним планом, розробленим на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 року №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464).

Практичну частину програм в усіх класах з усіх предметів виконано в повному обсязі.

У 1-4 класах розподіл годин за програмою у календарно-тематичному плануванні відповідає новим освітнім стандартам. Згідно з Державним стандартом початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

 • формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;
 • підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов’язковими / очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

Результати оцінювання особистісних надбань учнів 1-4 класах виражатимуть вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах –вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою за вибором закладу на підставі рішення педагогічної ради (протокол педагогічної ради № 02 від 27.08.2021 року).

У класних журналах 5-11 класах відведені колонки і дати для обліку тих видів діяльності, які підлягають оцінюванню.

Перевірка засвідчила встановлену програмою достатню кількість уроків розвитку мовлення, контрольних робіт з української мови та літератури, зарубіжної літератури. Вчителі здійснюють індивідуальний підхід до оцінювання говоріння, читання мовчки, діалогу, усного переказу, усного твору.

Усі навчальні програми з іноземної мови зорієнтовані на кінцеву мету та завдання щодо вивчення іноземної мови та відображають основні методичні прийоми, необхідні для їх реалізації. При складанні календарно-тематичних планів з англійської мови, збережено змістову частину програми за рахунок раціонального використання годин на проведення форм контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Програму з англійської мови станом на кінець навчального 2022 року виконано в повному обсязі.

На кінець ІІ семестру дотримано кількість видів контролю навчальної діяльності в 5-11 класах з математики, історії, виконання лабораторних та практичних робіт з фізики, біології, природознавства, географії, інформатики.

Результати виконання навчальних програм інваріантної та варіативної складової відображені у звітах учителів-предметників, поданих для перевірки адміністрації ліцею.

На підставі перевірених та проаналізованих звітів учителів про виконання навчальних програм

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати виконаними за обсягом та змістом навчальні програми і плани з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану за ІІ семестр 2021/2022 н. р.
 2. Учителям-предметникам:
  1. Дотримуватися вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, інструктивно- методичних листів МОН України.

Постійно

 1. Дотримуватися вимог інструктивно-методичних листів МОН України, навчальних програм при записах у класних журналах.

Постійно

 1. Заступнику директора з НВР Никифорук М.М:

3.1.  Провести методичну нараду і довести до відома всіх вчителів всі недоліки у виконанні програм та веденні класних журналів.

3.2. Систематично контролювати виконання вчителями навчальних планів та програм.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Никифорук М.М.

 Директорка ліцею                                            Марія МОХОРУК

Опубліковано у Події. Додати до закладок постійне посилання.